Kom waterbeestjes zoeken!

Hoe schoner het water in rivieren, beekjes en vijvers, hoe beter. Want van dat
water wordt drinkwater gemaakt. En er leven allerlei soorten dieren in.
Wil je weten hoe schoon het water hier is? Kom dan waterdiertjes zoeken!
Misschien vind je wel een paar vlokreeften of libellenlarven. Die leven alleen in
heel schoon water. Hoe meer waterdiertjes je kunt vinden, hoe schoner het water.

Wie zijn wij?
Wij zijn Waterschap Zuiderzeeland. Ons werkgebied bevindt zich op de
bodem van de vroegere Zuiderzee. Op de bodem van ons lage land. Van
de Lemstervaart tot Almere en van Urk tot aan de Drontermeerdijk.
Wij zijn de waterbeheerder in Flevoland en een klein deel van Friesland en
Overijssel. Wij beheren in dit gebied alle dijken, watergangen, gemalen en
waterzuiveringen. Hiermee zorgen we voor voldoende en vooral ook schoon
water.

De mensen kunnen door ons beheer in veiligheid leven, in de steden en op het
platteland. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Can you find the water creatures?

The cleaner the water in rivers, streams and ponds, the better. After all, we turn it into drinking water. And it’s home to all kinds of animals. Would you like to know how clean this water is? Come and search for the water creatures! You may well find a couple of amphipods or dragonfly larvae. They will only live in very clean water. The more water creatures you can find, the cleaner the water.

Who are we?
We are the Zuiderzeeland water board. Our working area covers the bed of the former Zuiderzee waters. The very basis of our low countries. From the Lemstervaart to Almere and from Urk to the Drontermeerdijk.

We are responsible for water management in Flevoland and in a small part of Friesland and Overijssel. We manage all the dikes, watercourses, pumping stations and water purification plants in this region. And so we can ensure an ample and especially clean supply of drinking water.


Our management process guarantees safe living conditions for everyone in the cities and rural areas. That may sound like a foregone conclusion, but it’s not.