Natuur versus cultuur

In de Wilde Weelde Stad

De beplanting is samengesteld uit inheemse planten gecombineerd met bekende kleurige tuinplanten. Het gonst hier van de insecten. Soms zien we tuinplanten in steden verwilderen. Ze leveren daarmee een grote bijdrage aan de stadsnatuur. Planten en vooral ook bomen in de stad zorgen voor een beter leefklimaat; ze geven schaduw en zorgen zo voor een lagere temperatuur en ze verbeteren de luchtkwaliteit.


Behalve een basis van vaste planten en heesters groeien in onze tuin ook één- en tweejarige planten. Bol- en knolgewassen zorgen voor nog meer kleur en veel nectar voor vlinders en bijen.


Let goed op de details!
Op de meest onverwachte plekken in de stad groeien planten. Stoepplanten verrassen ons vaak met hun vermogen om op de meest lastige plaatsen te kunnen groeien. Bijvoorbeeld in kleine randjes tussen tegels en langs gevels waar zich organische stof en vocht verzamelt. Voor een zaadje precies voldoende om te kiemen en uit te groeien tot een gezonde plant. Geen onkruid maar gewild groen, omdat het niemand in de weg staat en het een begin vormt van de begroeiing in de versteende stad.


De spontaan groeiende planten in de stad inspireren Wilde Weelde om zo veel mogelijk plaatsen in de stad op een natuurlijke manier te beplanten. Geen groen behang, maar echte stadsnatuur; beplanting voor de verbetering van de leefomgeving voor mens en dier.

Nature versus urbanisation

in the Wild Wealth City

The planting scheme comprises plants native to the Netherlands, combined with favourite colourful garden plants. As a result, it is buzzing with insect activity. We sometimes see garden plants running wild in built-up areas. In doing so, they are contributing greatly to urban nature. Plants and especially trees in the city provide a better living climate; they offer shade and therefore lower the temperature while improving air quality.

Perennials and shrubs form the basis of our garden, with annuals and bi-annuals added for extra interest. Bulbs and tubers provide even more colour and plenty of nectar for butterflies and bees.


Don’t miss out on the details!

Plants will grow in the most unexpected spots in cities. Pavement plants will often surprise us with their capacity to flourish in the worst possible circumstances. In tiny crevices between paving for example, and on façades where organic matter and moisture collect. This is just enough for a seed to germinate and grow into a healthy plant. Rather than being weeds, they are desirable greenery. Not in anybody’s way, they are pioneering green growth in an otherwise overly paved city.

These spontaneously developing plants in the city inspired Wilde Weelde to plant greenery in as many urban locations as possible. Forget green wallpaper, this is true urban nature; greenery to improve the living environment for people and animals.