Wilde Weelde Nieuwsbrief Bekijk online

Beste Wilde Weelder,

Bij deze ontvangen jullie de agenda en de link naar de documenten voor de Algemene Leden Vergadering (ALV). De financiële stukken worden momenteel voorbereid en zullen enkele dagen voor de ALV op de site ter inzage komen te staan.

Link naar de documenten: ALV 2023 - Wilde Weelde

ALV 2023 van Vakgroep Wilde Weelde op vrijdag 27 januari 2023, 13.30 u tot 15.30u in het Koos Vorrinkhuis, Koudelaan 16 in Lage Vuursche.

Als je niet fysiek aanwezig kunt zijn, maar wel graag de ALV wil bijwonen kun je dat aangeven bij Pieter Jansma (secretaris@wildeweelde.nl), let op dat het alleen gaat over meeluisteren, het is niet mogelijk inhoudelijk mee te doen door het stellen van vragen/ of meedoen aan de discussie.

Voorlopige Agenda

1)       Opening

a)       Voorstellen bestuursleden

2)       Vaststellen agenda

3)       Mededelingen en ingekomen stukken

4)       Vaststellen notulen van ALV 2022

5)       Jaarverslag Wilde Weelde bestuur over 2022

6)       Financieel jaarverslag: Presentatie jaarrekening 2022

7)       Verslag kascontrolecommissie

8)       Beleid 2023, ledenmutaties, Wilde Weelde Toekomstbestendig

9)       Commisies

10)   Presentatie begroting 2023,

a)       Voorstel contributie

b)       Vaststelling begroting via stemming

11)   Bestuurssamenstelling.

a)       Aftredend: Jeroen Soontiëns (penningmeester), Brendan Adams (lid) en Jasper Helmantel (voorzitter).

b)       Kandidaat-bestuurslid: Dionysios Sofronas (als penningmeester), Tobias Geerdink (als lid), Ellen Kerk (als lid).

c)       Herkiesbaar: Laura Knoops en Peter Zwager. Peter Zwager is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen.

12)   Rondvraag

13)   Data ALV 2024: donderdag 1 en vrijdag 2 februari 2024

14)   Sluiting vergadering

Opmerkingen vooraf kunnen gestuurd worden naar: secretaris@wildeweelde.nl

En als laatste; er zijn in 2022 vast weer veel heuglijke feiten gepasseerd. Voor ons als bestuur is het een uitdaging om overal van op de hoogte te zijn. Als er nog leuke dingen te melden zijn zoals gewonnen prijzen, kunnen jullie die doorgeven aan secretaris@wildeweelde.nl.

Mensen die zich ook kandidaat willen stellen voor een plek in het bestuur kunnen dit aangeven via secretaris@wildeweelde.nl

Hartelijke groeten en tot binnenkort!

Pieter Jansma
Secretaris Wilde Weelde

facebook  twitter  linkedin  instagram 
Vakgroep natuurrijke omgeving

©2020 Wilde Weelde